جنبش کارگری و اول ماه مه
بخش اول
رضا مقدم
ارديبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
جنبش کارگری و اول ماه مه
بخش دوم
رضا مقدم
ارديبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
لحظهً فعلی
بخش اول
ایرج آذرین
ارديبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
دربارهً "غیاب کارگران "
بخش دوم
ایرج آذرین
ارديبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
شعارهای استراتژیک مرحله ای
بحش سوم
ایرج آذرین
ارديبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
پاسخ به چند پرسش
بخش چهارم
ایرج آذرین
ارديبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
سخنرانی ایرج آذرین در رابطه با سی امین سالگرد انقلاب بهمن
قسمت اول
بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩
ایرج آذرین
قسمت دوم
بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩
ایرج آذرین
قسمت سوم
بهمن ١٣٨٧-ژانویه ٢٠٠٩
ایرج آذرین
قسمت چهارم
بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩
ایرج آذرین
قسمت پنجم
بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩
مصاحبه با محمود اولیای فرد، وکیل مدافع فعالین زندانیان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
آبان ١٣٨٨- دسامبر ٢٠٠٩
سرود انقلابی و اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه
شهریور ١٣٨٧
موانع اتخاذ مشی سوسیالیسم کارگری در جنبش توده ای
ایرج آذرین
آبان ١٣٨٨
برخورد ماركسیستی به جنبش تود ه ا ی جاری
سحنرانی ایرج آذرین در كنفرانس هفتم اتحاد سوسیالیستی کارگری
مرداد ١٣٨٨
هفته کارزار بین المللی بر علیه جمهوری اسلامی
بهزاد بار خدایی از کمیته همبستگی کارگران ایران و سوید -
آذر ١٣٨٦
آذر ١٣٨٦
مهر ١٣٨٦
مهر ١٣٨٦
مهر ١٣٨٦
آذر ١٣٨٥
شهریور ١٣٨٦
مرداد ١٣٨٦
مرداد ١٣٨٦
مرداد ١٣٨٦
مرداد ١٣٨٦
تیر ١٣٨٦
خرداد ١٣٨٦
تیر ١٣٨٦
خرداد ١٣٨٦
خرداد ١٣٨٦
خرداد ١٣٨٦
آذر ١٣٨٥
فروردین ١٣٨٦
فروردین ١٣٨٦
پیام محمود صالحی بمناسبت اول ماه مه
چند روز قبل از دستگیری ایشان

هییت اجرایی کمیته همبستگی با کارگران ایران - استرالیا اردیبهشت ١٣٨٦- اپریل ٢٠٠٧
فروردین ١٣٨٦
پیام بهزاد سهرابی سخنگوی کمیته حمایت
از محمود صالحی بمناسبت اول ماه مه

هییت اجرایی کمیته همبستگی با کارگران ایران - استرالیا اردیبهشت ١٣٨٦- اپریل ٢٠٠٧
فروردین ١٣٨٦
آذر ١٣٨٥
آذر ١٣٨٥
آذر ١٣٨٥
آذر ١٣٨٥
آذر ١٣٨٥
فروردین ١٣٨٦
فروردین ١٣٨٦
فروردین ١٣٨٦
جمعه ٢٨ مهرماه ١٣٨٥
فروردین ١٣٨٦
اسفند ١٣٨٥
اسفند ١٣٨٥
اسفند ١٣٨٥
اسفند ١٣٨٥
بهمن ١٣٨٥
آذر ١٣٨٥
آذر ١٣٨٥
آذر ١٣٨٥
آذر ١٣٨٥
آذر ١٣٨٥
میز گرد نشریه کارگر پیشرو حول مسایل مبرم چنبش کارگری با حضور جمعی از فعالان کارگری در ایران شرکت کنندگان عبارتند از:1- کاظم خوشابی 2- مریم محسنی 3-سعید مقدم 4- بهزاد سهرابی 5- محمود صالحی 6-محمد حسین7- علیرضا خباز  اول   قسمت اول   قسمت دوم
پرشسگر : بهروز خباز   
نوامبر ٢٠٠٦
ارديبهشت ١٣٨٥
جولای ٢٠٠٦
جولای ٢٠٠٦
جولای ٢٠٠٦
جولای ٢٠٠٦
می ٢٠٠٦
می ٢٠٠٦
می ٢٠٠٦
می ٢٠٠٦
می ٢٠٠٦
فوریه ٢٠٠٦
فوریه ٢٠٠٦
فوریه ٢٠٠٦
ژانويه ٢٠٠٦
ژانويه ٢٠٠٦
ژانويه ٢٠٠٦
نوامبر ٢٠٠٥
نوامبر ٢٠٠٥
نوامبر ٢٠٠٥
نوامبر ٢٠٠٥
نوامبر ٢٠٠٥
نوامبر ٢٠٠٥
نوامبر ٢٠٠٥
جولای ٢٠٠٥
می ٢٠٠٥
می ٢٠٠٥
می ٢٠٠٥
مصاحبه با محمود صالحی- محمد عبدی پور- رضا مقدم  اول   دوم   سوم
بنقل از رادیو صدایی نو   
می ٢٠٠٥
مصاحبه با محسن حکیمی
رادیو پژواک -ونکوور
می ٢٠٠٥
آوريل 2005
آوريل 2005
آوريل 2005
آوريل 2005
آوريل 2005
١٢ مارس ٢٠٠٥
مارس ٢٠٠٥
به ياد کارگران جانباخته خاتون آباد   اول   دوم
رضا مقدم   
ژانويه ٢٠٠٥
دی ماه ١٣٨٣
دی ماه ١٣٨٣
دی ماه ١٣٨٣
تعويق دادگاه دستگير شدگان اول ماه مه سقز
على خدرى -  محمود صالحى - يدى عزيزى -  محسن حکيمى - بحث آزاد
نوامبر ٢٠٠٤
دادگاه دستگير شدگان اول مه سقز و وظايف ما   پالتاک - خانه کارگر آزاد
على خدرى،   جلال حسینی،   محسن حکیمی
پرسش و پاسخ: بخش اول   بخش دوم
اوت ٢٠٠٤
بر ما چه گذشت و چه بايد کرد؟
سخنرانان: جلال حسینی، محسن حکیمی، محمود صالحی و محمد عبدی پور
قسمت اول    قسمت دوم    قسمت سوم
ژوئن ٢٠٠٤
ارديبهشت ١٣٨٣
ارديبهشت ١٣٨٣
ارديبهشت ١٣٨٣
ارديبهشت ١٣٨٣
فروردين ١٣٨٣
بررسى جنبش کارگرى ايران و نقش نيروهاى سوسياليست   رضا مقدم - اتاق خانه کارگر آزاد
بخش اول    بخش دوم
فوريه و مارس ٢٠٠٤
بررسى سرکوب خونين کارگران خاتون آباد کرمان    رضا مقدم     يداله خسرو شاهى
فوريه ٢٠٠٤
موانع بسيج جنبش ضد سرمايه دارى کارگران
محسن حکيمى
سخنرانى    پرسش و پاسخ
ژانويه ٢٠٠٤
سخنرانى محسن حكيمى در اتاق شبكه همبستگى كارگرى - تشكل كارگرى به مثابه جنبش اجتماعى طبقه كارگر عليه سرمايه دارى
  اول   دوم   سوم   چهارم   پنجم   ششم   هفتم
نوامبر ٢٠٠٣
نوامبر ٢٠٠٣
مه ٢٠٠٣
مه ٢٠٠٣
مه ٢٠٠٣
مه ٢٠٠٣
مه ٢٠٠٣
ميزگرد سياسي در اتاق خانه كارگر آزاد: تشكيل سنديكا در ايران با حمايت آى.ال.او
 
 
تشكلهاى كارگرى. آزاديهاى دمكراتيك. جامعه مدنى  ايرج آذرين   اول  دوم   سوم   چهارم
 
مه ٢٠٠٣
مه ٢٠٠٣
ارديبهشت ١٣٨٢
مه ٢٠٠٣
   مارس ١٣٨٢
کشتار کارگران متحصن و مردم خاتون آباد شهر بابک    گفتگوى راديو آواى آشنا با محسن حکيمى
 
 
   
   
به روز شده در ٢٨ آپریل ٢٠١٠