بيانيه شوراي پرستاران خوزستان

شوراي پرستاران خوزستان


27 شهریور 1390


با سلام بر همه ي كارگران بخصوص زنان و جامعه ي پرستاران كشور و درود بي پايان بر تمام كساني كه براي حقوق بر حق خود مبارزه ميكنند

اين بيانيه ي اعلام موجوديت شوراي پرستاران خوزستان ميباشد. پرستاران رنجبري كه سالها غمخوار بيماران بوده اند و به نحو احسن به ملت بزرگ ودر بند ايران خدمت كرده اند اما متا سفانه عده اي از ما در همين اواخر صرفا با بهانه ي بد حجابي از كار اخراج شده ايم .اما اين اخراجها در واقع به بهانه بد حجابي بوده است وعلت واقعي ان مطالبه ي حق و حقوق پرستاران و رفع تبعيض از انان بوده است. چرا يك انسان بايد صرفا به خاطر زن بودنش مورد تبعيض وستم قرار بگيرد ما متاسفيم كه امروز بايد تحت لواي چنين حكومت جباري زندگي كنيم و از اين اوضاع خسته شده ايم. لذا ما خستگان از ستم : دست در دست هم نهاده وبر عليه ستم و تبعيض و اخراج از كارمبارزه خواهيم كرد.ما خواستار حمايت همه ي آزادگان عالم و فعالين كارگري ونهادهاي بين المللي كارگري وحقوق بشري هستيم ما نداي مظلوميت خود را بر بام جهان سرخواهيم داد ودست ياري گرهمه ي نهاد هاي حقوق بشري وكارگري بينالمللي و فعالين حقوق زنان را بگرمي خواهيم فشرد.

با تشكرفراوان منتظر اعلام همبستگي همه ي عزيزان براي مبارزه بر حقمان هستيم

شوراي زنان پرستار اخراجي خوزستان

27 شهریور 1390