کمپین حمایت از حق پناهندگی فرهاد متین


فوریه 2013


 

فرهاد متین، پناهنده سیاسی ای که چندی پیش نامه ترک خاک خویش را از سوی سازمان های مهاجرتی و پناهندگی کشور نروژ دریافت نموده، از جمله فعالین سیاسی ای است که تعلق خاطراش و زندگی روزمره اش با رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه گره خورده. فرهاد متین از معدود فعالین سیاسی با گرایش سیاسی چپ و کمونیستی است که نه زاده ملیت اش بوده و نه ملیت زادگاه اش را دارد، فعال کمونیست و انقلابی زاده ی شهر تهران که حکومت جمهوری اسلامی او را به دلیل افغانی بودن پدر و مادرش هیچگاه به رسمیت نشناخته و بدین روی هر دم در خطر دستگیری و در حال فرار بوده، بی هویت و طرد شده به توسط تمامی قدرت ها و دولت هایی است که مدتی از زندگی خویش را زیر سلطه آنها سپری نموده و آخرین اش کشوری نیست پرهیاهو که هر دم بر طبل بهترین نمونه دموکراسی جهانی خویش می کوبد و جایزه صلح نوبل را خیرات می کند!

خیر این خیرات صلح آمیز، برای وی چیزی نبوده جز بازگرداندن اجباری او به کشوری که نه تنها کسی را در آنجا ندارد، بلکه سخن گفتن به زبان آن جا نیز برایش به سختی ممکن است، اگر این نا عدالتی نیست پس بازگرداندن او به عنوان یک فعال کمونیست و تحویل او به جمهوری اسلامی افغانستان که مجاهدین تندرو اسلامی آنرا کنترل می کنند عدالت است؟ اما هیچ بعید نیست که رفیق بی وطن ما، هزاران رفیق را در سرتاسر جهان در کنار خویش داشته باشد، چرا که تصویر او برای ما حس زنده ای از انترناسیونالیسم است که هر گاه پرچم مبارزه در گوشه از جهان افرشته شده وی نیز در آنجا حاضر بوده! گام برداشتن در مسیر رهایی طبقه کارگر ایران، فعالیت در خصوص مسئله پناهندگی و نژاد پرستی، حس نفرت از اسلام سیاسی حاکم بر افغانستان، دفاع از حقوق و مبارزه خلق فلسطین تا فعالیت در کنار عناصر سوسیالیست و انقلابی در اشکال گوناگون.

لازم به ذکر است که فرهاد متین نویسنده اصلی وبلاگ آنتی فاشیست های ایران و افغانستان که در حدود 19 هزار بازدید کننده داشته و از همکاران و تهیه کنندگان برنامه ی رادیو اتاق کار است که هر هفته بر روی رادیو پیام کانادا در حال پخش است، می خواهیم بگوئیم حذف او از این وادی و این موقعیت، آیا حمله ای به اپوزیسیون و نیروهای کمونیست، مترقی و جنبش کارگری ایران نیست؟ آیا همین ها برای دولت ایران کافی نیست تا در صورت بازگشت اش به افغانستان یا وی را در همانجا و به واسطه نوکران اسلامی خود در افغانستان و یا از طریق بازگرداندن او به ایران، به دلیل وابستگی و همکاری با نیرو های سوسیالیستی محاکمه نمایند! این امر برای هیچ کدام از ما پوشیده نیست که نظام ایران از آنجا که کوچکترین حقی برای افغانستانی ها قائل نیست آنها را حتی به دلیل جرم های انجام نداده روانه زندان های مخوف نموده وبه آتش کشیدن خانه هایشان را سازماندهی می کند، توانایی اجرائی نمودن چنین امری را نیز دارد.

از سوی دیگر باز هم بر ما پوشیده نیست که تحویل او به دولت افغانستان برای وی حتی به مراتب خطرناکتر است مگر اینکه دولت نروژ چنین پنداشته باشد که نیروهای حاکم بر افغانستان سابقه ترور و کشتار وسیع کمونیست ها را در پرونده خویش نداشته و هیچ گونه پیوند ایدئولوژیک منطقه ای بین اسلام گرایان تندرو افغانستان و حکومت ایران نیست!

در پایان تقاضای ما از تمامی ارگان های انقلابی و مترقی، نهادها و کانون های کارگری و جمع های دانشجویی و حقوق بشری این است که با حمایت خود از کمپین موجود که تا روز دوشنبه هفته آینده نیز بیشتر وقت ندارد، سهمی در جهت حفظ این نیروی فعال در عرصه های گوناگون داشته باشند.

فرهاد متین کینه از سرمایه داری را در دل جامعه ایران و از طبقه کارگر ایران به ارث برده است، رفقا در هر گوشه از جهان که هستید او را تنها نگذارید!

برای تماس با کمپین از طرق زیر اقدام نمائید:

Abed.rezayi@gmail.com

 www.antifa-iran.blogspot.com

http://www.facebook.com/groups/222698951203705