آقای رحمانی طفره نروید!

رضا مقدم


27 سپتامبر 2011


اتهام زده بودید که "گروه رضا و ایرج" علیه شما "توطئه مخفیانه پلیسی" انجام داده اند. منظورتان نامه اتحاد سوسیالیستی کارگری به کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران بود. من هم اصل این ماجرا را بعنوان پاسخی به شما نوشتم و نامه اصلی را هم ضمیمه کردم. شما در جواب دوباره حرف های خود را تکرار کرده اید، ولی بجای "توطئه پلیسی" این بار می گوئید، از من به کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران شکایت کردند. طفره رفتن کمکی نمی کند. آیا عملا اتهاماتتان را پس گرفته اید؟ بقیه اتهامات شما هم در نوبت هستند.