دوستی خاله خرسه متولیان منصور حکمت

رضا مقدم


24 سپتامبر 2011


حزب اتحاد کمونیسم کارگری به هر دلیلی که تشکیل شده باشد و با هر دلیل متفاوتی که فعالیت خود را ادامه داده باشد یکی از وظایف تعطیل ناپذیرش کشف مخالفان و منتقدین نظرات منصور حکمت و معرفی آنهاست. در همین راستا و برای چند دهمین بار لیدرهای این حزب کشف کرده اند که اتحاد سوسیالیستی کارگری منتقد استراتژی شکست خورده "حزب و قدرت سیاسی" منصور حکمت است! که آخرین آن سیاوش دانشور است در مطلبی تحت عنوان "ادعای کذب و ادعای کذب تر". اگر و باز هم اگر با تحلیلها و معیارهای این حزب بخواهیم میزان نفوذ منصور حکمت را در چپ فعلی ایران بسنجیم، به تنها تشکلی که برمی خوریم همین حزب کوچک و کم نفوذ اتحاد کمونیسم کارگری است. از نظر اینها حزب کمونیست کارگری و حزب حکمتیست هر دو از منصور حکمت عبور کرده اند و پیرو عقاید لیدرهای خود که حمید تقوایی و کورش مدرسی هستند، می باشند. همگان می دانند که حزب حکمتیست و حزب کمونیست کارگری هر یک به تنهایی بسیار بزرگتر از حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستند، و بطور مثال کل اعضای حزب اتحاد کمونیسم کارگری حتی از تعداد اعضای تشکیلات لندن حکمتیستها کوچکتر است. با این حساب و با اتکا به تحلیلهای خود حزب اتحاد کمونیسم کارگری، اکنون نفوذ عقاید حمید تقوایی و کورش مدرسی در چپ ایران از منصور حکمت بیشتر است! با اتکا به محاسبات خود حزب اتحاد کمونیسم کارگری، آسان تر نیست که اینها حساب موافقان منصور حکمت را نگه دارند و نه مخالفان و منتقدین وی را.